Privacy beleid

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend en alleen betrekking op Slender You Nederland/Kijkduin, Laan van Meerdervoort 1803, 2555 BX Den Haag.

Verantwoordelijke

Slender You Nederland/Kijkduin

Gevestigd aan: Laan van Meerdervoort 1803, 2555 BX Den Haag

Is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Verantwoordelijke

Slender You Nederland/Kijkduin
Laan van Meerdervoort 1803
2555 BX Den Haag
T: 070 323 53 41
E: info@slenderyounederland.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

De AVG noemt omstandigheden waarin het verplicht is als organisatie om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Vanwege de omvang van onze organisatie, is Slender You Nederland/Kijkduin niet verplicht een FG aan te stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Afhankelijk wat jouw relatie met Slender You Nederland/Kijkduin is, gaan wij als volgt met jouw persoonsgegevens om:

Wanneer jij een inschrijving hebt gedaan voor onze nieuwsbrief: zullen wij jouw gegevens gebruiken en verwerken die jij zelf aan ons hebt verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, om jou via onze nieuwsbrief te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via formulieren op de website of soortgelijke contact- en communicatiemethoden aan ons zijn verstrekt. Jij kunt jouw gegeven toestemming, voor de ontvangst van de nieuwsbrief, ten allen tijde intrekken.

Wanneer jij onze salon bezoekt: zullen wij jouw gegevens registeren voor jou en onze veiligheid en om aan wet- en regelgeving te voldoen; denk aan een aanwezigheidsregistratie in geval van calamiteiten. Daarbij kunnen onder andere je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, etc. worden verwerkt. Tevens dienen deze gegevens om jou een optimale en veilige behandeling met gebruik en behulp van onze Slender You toestellen te kunnen geven.

Wanneer jij bij ons gebruik maakt of gaat maken van onze Slender You toestellen: zullen wij alle gegevens van jou verwerken die wij vragen op de klantenkaart. Deze gegevens zijn noodzakelijk ter afwikkeling van de overeenkomst die ontstaat doordat jij bij ons een behandeling aanvangt. Deze overeenkomst kan de levering van producten en/of diensten inhouden, maar ook een lidmaatschap behelzen. Doorgaans verwerken wij NAW-gegevens, IBAN-nummer en contactgegevens in geval van vragen of bijzonderheden over jouw behandeling. Wanneer wij naar jouws inziens te veel gegevens vragen voor de afwikkeling van je behandeling, kun jij met ons contact opnemen. Wij zullen dan samen met jouw zoeken naar een geschikte oplossing.

Wanneer jij door ons wordt benaderd: verwerken wij jouw persoonsgegevens, omdat wij van mening zijn dat we jouw belangen kunnen behartigen of jij die van ons of omdat jij zelf hebt aangegeven dat jij met ons in contact zou willen komen of ons wilt helpen (bijv. in de vorm van een succesverhaal of het gebruiken van jouw foto). Jij bepaalt vervolgens welke persoonsgegevens jij aan ons verstrekt voor het doel waarvoor we jou hebben gecontacteerd. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer of een foto. Maar wij zouden jou kunnen benaderen, omdat wij nieuwe medewerkers zoeken en wij denken dat jij daarvoor een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Uiteraard staat het jou altijd vrij aan te geven dat onze acquisitie niet wenselijk is. Wij zullen dit te allen tijde respecteren en jouw gegevens verwijderen.

Wanneer jij ons hebt benaderd: verwerken wij jouw persoonsgegevens, omdat jij zelf hebt aangegeven dat jij met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van jou vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om onze producten en/of diensten aan jou te kunnen leveren. Dit kunnen NAW-gegevens, geboortedatum en IBAN-nummer zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Ook is het mogelijk dat wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken. Jij kunt hierbij denken aan medische gegevens of identificatiegegevens. Dit kan noodzakelijk zijn om de behandelingen en/of diensten op een deugdelijke en vakkundige manier aan je te leveren. Ook kan het noodzakelijk zijn dat wij jouw identiteit dienen te verifiëren omdat jij bij ons een lidmaatschap hebt of bepaalde diensten wenst af te nemen waartoe wij (gevoelige) inlichtingen dienen te verstrekken. Omdat wij transparant willen zijn en jou willen laten zien dat wij jouw privacy serieus nemen, kun jij ons ten allen tijde vragen welke gegevens wij van jou verwerken.

Samenvatting verwerkingsgrondslagen

Gelet op het voorgaande, verwerkt Slender You Nederland/Kijkduin jouw persoonsgegevens voor onder andere de volgende (hoofd)doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal en/of product- en dienstinformatie.
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om jou te informeren de wijziging van onze behandelingen en/of diensten.
  • Slender You Nederland/Kijkduin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Slender You Nederland/Kijkduin neemt níét op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slender You Nederland/Kijkduin) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slender You Nederland/Kijkduin bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons) gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking. Ook kan het zijn dat je door jouw gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens ook niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slender You Nederland/Kijkduin verkoopt of vervreemdt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. Slender You Nederland/Kijkduin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slender You Nederland/Kijkduin en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@slenderyounederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slender You Nederland/Kijkduin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die jouw gegevens verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@slenderyounederland.nl.

Vragen ?

Jij kunt jouw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens per mail richten aan info@slenderyounederland.nl.

Slender You Nederland/Kijkduin wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. Slender You Nederland/Kijkduin behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking.

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 3 april 2019